Publikacje 27 08 2021

Szkolenie z zakresu terapii zabawą na poziomie Certyfikatu Terapeuty Zabawą Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą

 1. Przedmiot szkolenia: Całościowe szkolenie w celu uzyskania Certyfikatu Terapeuty Zabawą Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą (CTZ).
 2. Miejsce szkolenia i kontakt: Wrocław ul. Hallera 3/3, Joanna Babińska tel. kom. +48 696 193 375; Robert Kordoński tel. kom. +48 601 357 890; kontakt@centrumdomnadrzewie.pl
 3. Termin szkolenia: styczeń 2022 r. – styczeń 2023 r.
  Daty zjazdów: 08.01.22-09.01.22, 19.02.22-20.02.22, 26.03.22-27.03.22, 23.04.22-24.04.22, 28.05.22-29.05.22, 11.06.22-12.06.22
 4. Forma szkolenia: Roczne szkolenie na zasadach studiów podyplomowych. Zjazdy weekedowe raz w miesiącu. Przeważająca forma zajęć to warsztat bezpośredniej pracy z dzieckiem i superwizja. Łącznie 190 godzin zajęciowych.
 5. Organizator: Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy PTTZ Szkoła Terapii Zabawą przy Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Dom na Drzewie we Wrocławiu
 6. Kandydaci: Psychoterapeuci po ukończeniu szkolenia oraz psychoterapeuci w szkoleniu.
 7. Koszt szkolenia: Całościowy koszt szkolenia obejmujący zajęcia praktyczne oraz superwizję wynosi 10 900 zł (opłata wstępna 3400 zł + dziesięć rat po 750 zł).
 8. Cel szkolenia: Przygotowanie do uzyskania Certyfikatu Terapeuty Zabawą PTTZ przez integrację szkolenia w terapii zabawą, doświadczenia klinicznego i superwizji. Certyfikacja osiągana jest przez ukończenie programu szkoleniowego, który opiera się na szkole psychoterapii. W celu zwiększenia kompetencji terapeuty wymagany jest dogłębny i obszerny trening, terapia własna, doświadczenie i superwizja.
 9. Zakres szkolenia: Zorientowana na dziecko terapia zabawą (CCPT). Modele Terapii Zabawą (Gestalt Play Therapy, Jungian Analytical Play Therapy, Adlerian Play Therapy). Terapia relacji rodzic-dziecko (filial therapy, CPRT). Terapia w piaskownicy (Sandplay Therapy). Analiza psychologiczna twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, Zastosowanie niedyrektywnej i dyrektywnej terapii zabawą w problemach związanymi ze stratą i żałobą, traumą relacyjną i szokową, zaburzeniach więzi, lękami, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), spektrum autyzmu, nadużyciem emocjonalnym oraz seksualnym, zespołem stresu pourazowego (PTSD). Uwarunkowania prawne i etyka zawodowa w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przygotowanie miejsca pracy terapeuty zabawą.
 10. Szczegółowy program zajęć: Teorie Terapii Zabawą: Metody Niedyrektywne i Dyrektywne w tym Terapia Zabawą skoncentrowana na dziecku oraz Terapia Relacji Dziecko-Rodzic (65 godzin). Warsztatowa Praktyka Metody Terapii Zabawą w tym Narzędzia pracy terapeuty zabawą: komunikacja werbalna i niewerbalna, zabawa symboliczna, techniki plastyczne, terapia w piaskownicy (50 godzin). Naukowe podstawy Terapii Zabawą. Zastosowanie terapii zabawą – analiza przypadków (30 godzin). Historia Terapii Zabawą (5 godzin). Etyka pracy z dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Kodeksu Etyki PTTZ (5 godzin).
 11. Doświadczenie superwizyjne: Superwizję prowadzi Certyfikowany Superwizor Terapii Zabawą PTTZ (CSTZ). Obserwacje superwizora są niezbędne do oceny kompetencji i profesjonalizmu superwizanta. Superwizja obejmuje spotkania konsultacyjne oraz obserwowane sesje terapii zabawą. Wymagane jest minimum 5 sesji obserwowanych oraz 30 godzin spotkań konsultacyjnych dotyczących minimum trojga dzieci w wieku 3 – 12 lat. Superwizja rozpoczyna się po 50 godzinach szkolenia z warsztatowej pracy z dzieckiem. Korzystne jest zarówno dla superwizora, jak i superwizanta, jeśli obserwacje mają miejsce na różnych etapach w trakcie procesu terapeutycznego. Obowiązkiem superwizora jest ewentualne zidentyfikowanie obszarów koniecznych do pogłębienia teoretycznego i praktycznego w wiedzy i umiejętnościach superwizanta oraz przedstawienie zaleceń do działań naprawczych. Superwizor podejmuje działania w celu ochrony integralności dzieci i rodzin wspieranych przez terapeutę zabawą. Superwizor podsumowuje superwizję formalną oceną kompetencji superwizantów w zakresie terapii zabawą.
 12. Zasady przyjęcia: Kandydatka/Kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki: jest psychologiem, lekarzem (równoznaczny jest tytuł magistra w innym zawodzie medycznym) lub posiada tytuł magistra nauk humanistycznych; ukończyła/ł drugi rok szkolenia w szkole lub ośrodku szkolącym w zakresie psychoterapii; jest w procesie własnego doświadczenia terapeutycznego (terapia własna) zgodnym z wymogami szkoły lub ośrodka szkolącego w zakresie psychoterapii; złoży wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami (informacja u organizatora); odbędzie rozmowę wstępną. Ilość miejsc jest ograniczona.
 13. Kadra szkoleniowa: Psychoterapeuci i psychotraumatolodzy polscy i zagraniczni (zajęcia tłumaczone). Certyfikowani terapeuci i superwizorzy terapii zabawą Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Zabawą (Association for Play Therapy). Między innymi Garry Landreth (Ed.D., LPC, RPT-S) oraz Joanna Babińska (LPC, CPCS, RPT, CTZ, CSTZ).
 14. Warunki ukończenia szkolenia: 100% obecności na zajęciach (organizator zapewnia możliwość indywidualnego uzupełnienia nieobecności spowodowanej zdarzeniami losowymi). Egzamin końcowy teoretyczny (praca pisemna) i praktyczny przed trzyosobową komisją w skład której wchodzą osoby posiadające teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu terapii zabawą, a przynajmniej jedna z nich nie należy do kadry szkoleniowej ośrodka szkolącego. Uregulowanie opłat.
 15. Identyfikacja obszarów kompetencji: Terapeuta zabawą będzie potrafił: wykazać się wiedzą o historii terapii zabawą, wykazać się wiedzą o terapeutycznej sile i znaczeniu zabawy, wykazać się wiedzą o zasadach budowania relacji terapeutycznej w terapii zabawą, wykorzystać wiedzę o teoriach oraz fazach rozwoju dziecka w terapii zabawą, wykazać się rozumieniem procesu terapeutycznego w terapii zabawą (formułowanie celów i planów terapeutycznych, prowadzenie dokumentacji, zakończenie terapii, rejestrowanie zmiany terapeutycznej), wykazać się wiedzą z zakresu teorii systemowych i rodzinnych w terapii zabawą, wykazać się wiedzą o trudnościach wieku dziecięcego, problemach psychicznych wieku rozwojowego oraz ich diagnostyce, wykazać się zrozumieniem różnorodnych czynników traumy dziecięcej (np. neurobiologicznych, systemowych, społecznych) i ich implikacji w terapii zabawą, wykazać się wiedzą o procesie ewaluacji w terapii zabawą, stosować i artykułować terapeutyczne możliwości zabawy, demonstrować umiejętności budowania przymierza terapeutycznego (rapport) oraz więzi terapeutycznej (np. empatii, poczucia bezpieczeństwa, bezwarunkowego pozytywnego poszanowania), stosować formy oceny, które uwzględniają różnorodne aspekty dziecka oraz/lub systemu i procesu terapii zabawą (np. konceptualizacja, diagnoza, dynamika systemu rodzinnego, odpowiedniość i efektywność stosowanej formy leczenia, kończenie terapii), opisać i wyjaśniać proces terapii zabawą, demonstrować podstawowe umiejętności terapeuty zabawą (np. podążanie (tracking), odzwierciedlanie uczuć, stawianie granic), identyfikować dynamikę zabawy (np. typ zabawy, temat, fazę), włączać rozważania teoretyczne do procesu leczenia, opracowywać cele i plany terapii zabawą zgodnie z orientacją teoretyczną, wykazać się otwartością i rozumieniem własnej tożsamości kulturowej, utrzymać kwalifikacje oraz zaangażowanie w profesjonalnych organizacjach terapii zabawą, rozpoznawać i przestrzegać granic kompetencji zawodowych w terapii zabawą, aktywnie praktykować edukację z obszaru terapii zabawą, w tym zapoznawać się badaniami naukowymi, literaturą fachową, praktykować superwizję i konsultacje specyficznie dotyczące terapii zabawą, praktykować dbanie o własny dobrostan w celu utrzymania wysokiej jakości usług terapii zabawą, identyfikować i stosować odpowiednie praktyki etyczne w terapii zabawą.
 16. Kryteria uzyskania Certyfikatu Terapeuty Zabawą PTTZ: Ukończenie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii potwierdzone świadectwem wydanym przez szkołę psychoterapii lub ośrodek szkolący; ukończenie szkolenia z zakresu terapii zabawą prowadzonego przez akredytowany ośrodek PTTZ (akredytacja AS-01); udokumentowanie przeprowadzenia 2000 godzin bezpośredniej pracy z pacjentem/klientem; udokumentowanie odbycia 350 godzin bezpośredniej psychoterapeutycznej pracy z dziećmi pod superwizją Certyfikowanego Superwizora Terapii Zabawą PTTZ (CSTZ); bycie członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą.
 17. Wymagana literatura (w języku polskim): „Jak Dibs odnalazł siebie” V.M. Axline; „Terapia Zabawą” V.M. Axline; „Terapia Zabawą” Garry L. Landreth; „Okna do naszych dzieci” V.Oaklander, „Terapia relacji rodzic – dziecko” Risë VanFleet; Materiały własne oraz materiały szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą.
 18. Literatura dodatkowa (w języku angielskim):
  • Giordano, M., Landreth, G. & Jones, L. (2005). A practical handbook for building the play therapy relationship. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
  • Kottman, T. (2011). Play therapy basics and beyond (2nd edition). Alexandria, VA: American Counseling Association.
  • Landreth, Garry L. and Sue C. Bratton (2017). Child Parent Relationship Therapy Book (2nd edition).
  • O’Connor, K. J., & Braverman, L. D. (Eds.) (2009). Play therapy theory and practice: Comparing theories and techniques (2nd ed). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
  • Schaefer, C. (Ed.) (2011). Foundations of play therapy (2nd ed). New York: John Wiley & Sons.
  • Goodyear-Brown, P. (2010). Play therapy with traumatized children: A prescriptive approach. Hoboken, NJ: Wiley.
  • Moustakas, C.E. (1959). Psychotherapy with children. New York: Harper and Row.
  • O’Connor, K. J., Schaefer, C. E., & Braverman, L. D. (2015). Handbook of play therapy (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons.
  • O’Connor, K. (2000). The play therapy primer (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons.
  • Schaefer, C. E. (1993). The therapeutic powers of play. Northvale, NJ: Jason Aronson.
  • Schaefer, C. L., & Carey, L. (1994). Family play therapy. Lanham, ML: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
  • Sweeney, D. S., & Homeyer, L. E. (Eds.). (1999). Group play therapy: how to do it, how it works, whom it’s best for. San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc.
Zapisz się